DSIF Stadgar

UPPGIFT 

 • 1

Danderyds sjukhus idrottsförening har till uppgift att främja och bereda medlemmarna möjligheter att utöva motion, idrott, friluftsliv och annan friskvårdande verksamhet.

 

MEDLEMSKAP 

 • 2

Rätt till medlemskap i föreningen har anställda inom hela Danderyds sjukhusområde och för annan person som på egen begäran och efter styrelsens beslut beviljas inträde i föreningen. 

 • 3

Till hedersmedlem kan kallas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. 

 • 4

Medlemskap i föreningen upphör, dels på grund av obetald medlemsavgift, dels på grund av vad i § 5 stadgas. 

 • 5

Medlem som brutit mot föreningens stadgar och bestämmelser eller på annat sätt visat sig ovärdig att tillhöra densamma, kan av styrelsen uteslutas men äger rätt att vid nästkommande medlemsmöte överklaga styrelsens beslut.

 

MEDLEMSAVGIFT 

 • 6

Medlemsavgiften och avgifter för gym/ gympakort fastställs av medlemsmöte för ett år i taget. Hedersmedlem erlägger inte någon medlemsavgift.

 

STYRELSEN 

 • 7

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall sammanträda minst sex gånger per år. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare fem ledamöter, 2 ordinarie och 3 suppleanter. 

Medlemsmötet utser ordförande och kassör för två år växelvis. Övriga styrelseledamöter väljes för två år växelvis med halva antalet årligen. Medlemsmötet utser tre suppleanter för ett år. Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och erforderliga funktionärer i övrigt.

 • 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden och är beslutsmässig om hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och bevakar efterlevnad av föreningens stadgar.

Sekreteraren sköter föreningens korrespondens, för protokoll vid styrelsens sammanträden och upprättar förslag till verksamhetsberättelse.

Kassören tar emot avgifter och verkställer utbetalningar för föreningens räkning, bokför föreningens räkenskaper, upprättar inventarieförteckning och ansvarar för medlemsregister. Firmatecknare är ordförande eller kassör var för sig.

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall vara föreningens revisorer tillgängliga i god tid före årsmötet.

 Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.

 

KOMMITTÉER – SEKTIONER 

 • 9

Verksamheten inom föreningen planeras av styrelsen som till sitt förfogande har sektionsledare för varje aktiv och verkande sektion. Sektionsledare väljs för ett år i taget. Eventuella specialbestämmelser för sektionsledare fastställs av styrelsen. 

 • 10

För föreningen erforderliga kommittéer utses av styrelsen. 

 • 11

Revisorer skall till antalet vara två med två suppleanter. Revisorer och suppleanter väljs av medlemsmötet för två år växelvis. Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper och protokoll samt förvaltning under det sist förflutna kalenderåret. Efter verkställd revision skall revisionsberättelse avlämnas till styrelsen senast 14 dagar före medlemsmötet.

 

MEDLEMSMÖTEN 

 • 12

Ordinarie medlemsmöte hålls två gånger om året, ett före utgången av mars månad och ett före utgången av november månad. Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen minst fjorton dagar före mötet.

Extra medlemsmöte utlyses om styrelsen anser att det krävs. På kallelsen, som skall vara utfärdad minst fjorton dagar före mötet, skall anledningen till mötet anges. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig till mötet. Rösträtt tillkommer varje närvarande medlem. 

 • 13

Vid föreningens ordinarie medlemsmöte/årsmöte före utgången av mars månad skall följande ärenden förekomma:

1                    Fråga om mötets behöriga utlysande

2                    Val av ordförande för mötet

3                    Val av sekreterare för mötet

4                    Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

5                    Val av två rösträknare

6                    Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut

7                    Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8                    Val av:

– ordförande för två år (växelvis) – kassör för två år (växelvis)

– halva antalet styrelseledamöter för två år (växelvis) – suppleanter för ett år

– halva antalet revisorer för två år

– halva antalet revisorssuppleanter för två år –  sektionsledare för ett år

– ledamöter i valberedningen för ett år ( varav en sammankallande)

 

9                    Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller förslag/motion som av medlem inlämnats till styrelsen minst 30 dagar före medlemsmöte

 

Vid föreningens ordinarie medlemsmöte före utgången av november månad/ höstmöte skall följande ärenden förekomma:

1                    Fråga om mötets behöriga utlysande

2                    Val av ordförande för mötet

3                    Val av sekreterare för mötet

4                    Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

5                    Val av två rösträknare

6                    Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

7                    Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

8                    Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller förslag/motion som av medlem inlämnats till styrelsen minst 30 dagar före medlemsmöte.

 

 • 14

Alla val ska ske öppet om ej sluten votering yrkats. Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning skall lotten avgöra.

 

STADGEFRÅGOR MM 

 • 15

Dessa stadgar är antagna på föreningens medlemsmöte den 16 mars 2004 och gäller från och med samma datum. Utöver dessa stadgar gäller Stockholms Landstings Idrottsförbunds stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser. 

 • 16

Beslut om ändring av dessa stadgar eller att föreningen skall upplösas, skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra medlemsmöten där ett skall vara ordinarie medlemsmöte och det andra mötet tidigast en månad därefter. Sådant beslut skall vid vart och ett av dessa medlemsmöten ha samlat minst två tredjedels majoritet. 

 • 17

I händelse av beslut om att föreningen skall upplösas tillfaller föreningens kontanta tillgångar Stockholms landstings Idrottsförbund medan inventarier tillfaller DS AB under förutsättning att anställda får fortsatt tillgång till styrketräningslokalen. 

 • 18

Genom medlemskap i Danderyds sjukhus idrottsförening har medlem accepterat att rätta sig efter dessa stadgar.