IF Oliven stadgar

 

Stadgar för idrottsföreningen Oliven

 

1§       Föreningens ändamål är  att aktivera och stimulera föreningens medlemmar till ett aktivare liv både på och utanför arbetsplatsen samt erbjuda kulturella aktiviteter.

 

2§         Rätt till medlemskap i föreningen  har anställda  inom Region Stockholm, anställda av annan huvudman men som arbetar enbart gentemot Region Stockholm samt anhörig/vän till medlemsberättigade samt pensionerade från RegionStockhom  (tidigare Stockholms läns landsting).De två senare kategorierna kan dock inte påräkna sig rabatter och /eller subventioner från Region Stockholm, utan kan endast lösa medlemskap för att deltaga vid exempelvis vandringar och lagtävlingar.

Var och ett av dessa fall granskas enskilt och beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Genom medlemskap i IF Oliven har medlem accepterat att rätta sig efter dessa stadgar.

 

3§  Medlemskap i föreningen upphör på grund av obetald medlemsavgift.

 

MEDLEMSAVGIFT

4§ Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för ett år i taget.

 

STYRELSEN

 

5§        Verksamheten inom föreningen handhas av en styrelse vars ordförande väljs av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande väljs för ett år. Fyra ordinarie styrelsemedlemmar väljs för två år, varav två av dem nyväljes varje år. Två suppleanter väljs ett år i taget.Styrelsen äger att med sig adjungera personer för speciella uppgifter inom föreningens verksamhetsområde. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

– verkställa av årsmötet fattade beslut,

– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

– ansvara för och förvalta föreningens medel,

– tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 9§

– förbereda årsmöte

Handhavandet av vissa frågor kan delegeras till särskilt för ändamålet , inom eller utom styrelsen tillsatta kommittéer eller annan person.

När årsmöte eller medlemsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.

 

6§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning genom e-post eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

7§  Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och bevakar efterlevnad av föreningens stadgar.

Sekreteraren sköter föreningens korrespondens, för protokoll vid styrelsens sammanträden och upprättar förslag till verksamhetsberättelse. Kassören tar emot avgifter och verkställer utbetalningar för föreningens räkning, bokför föreningens räkenskaper och ansvarar för medlemsregister.

Ordföranden och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall vara föreningens revisorer tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

SEKTIONER

8§ Styrelsen kan besluta om bildandet av sektioner inom föreningen och utse sektionsledare. Sektionsledare väljs för ett år i taget. Sekktionsledaren skall efter föreningsstyrelsens godkännande planera och genomföra arrangemang inom sitt verksamhetsområde.

REVISION

9§  Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn skall  granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

MEDLEMSMÖTEN

10§        Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och skall innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar informera medlemmarna om att ett sådant möte kommer att hållas inom tre månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall göras tillgänglig för medlemmarna  senast tjugo dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet och under förutsättning att kallelse skett på det vis och inom de tidsramar som anges i 11§.

 

BESLUT OCH OMRÖSTNING

11§ Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 21 och 14§ nämnda fallen avgöras vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.

Val avgörs med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhålligt högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

VALBARHET 

12§   Valbar till styrelsepost och som firmatecknare är varje medlem av föreningen.

 

13§         Vid föreningens ordinarie årsmöte före utgången av mars månad skall följande ärenden förekomma:

 

1 Fastställande av röstlängd för mötet

2 Val av ordförande för mötet.

3  Val av sekreterare för mötet

4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

             5  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

6  Fastställande av föredragningslista

7 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut.

8 Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Val av:

–    ordförande på ett år.

– halva antalet styrelseledamöter för två år

–  eventuellt fyllnadsval

–  två revisorer för två år, väljs växlevis vartannat år

–   två ledamöter i valberedningen för ett år (varav den ena sammankallande)

10 Fastställande av medlemsavgift.

11 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller förslag/motion som av medlem  inlämnats till styrelsen minst 30 dagar  före årsmötet.

12 Övriga frågor

 

STADGEFRÅGOR MM

14§          Beslut om ändringar av dessa stadgar eller att föreningen skall upplösas, skall, för att vara giltigt fattas av två på varandra medlemsmöten där ett skall vara ordinarie medlemsmöte och det andra mötet tidigast en månad därefter. Sådant beslut skall vid vart och ett av dessa medlemsmöten ha samlat två tredjedels majoritet.

Utöver dessa stadgar gäller Region Stockhoms Idrotts- och friskvårdförbunds stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser.

Reviderade vid årsmötet 9 mars 2020

Godkända vid årsmöte 3 september 2020